اسپلیتر های قلمی

اسپلیتر قلمی 1 به 2 اسپلیتر قلمی 1 به 4
اسپلیتر قلمی 2 به 4 اسپلیتر قلمی 1 به 8
اسپلیتر قلمی 2 به 8 اسپلیتر قلمی 1 به 16
اسپلیتر قلمی 2 به 16 اسپلیتر قلمی 1 به 32
اسپلیتر قلمی 2 به 32