کابل های کانالی

کابل نوری ژله فیلد کانالی(OCFC)

shahidghandi (7)

: این نوع کابل عموما در شبکه های درون شهری و بین مراکز مخابراتی استفاده می شود و اطلاعات عمومی این نوع کابل در جدول زیر ارائه شده است . براساس تیاز متقاضی ، سایر ساختار های کابل نیز قابل تولید می باشد .

shahidghandi (8)shahidghandi (9)

0204-000-OCFC-SM-SPEC-PBN

0204-004-OCFC-MM-SPEC-PBN

0204-006-OCFC-NZDSF-SPEC-PBN

کابل نوری خشک کانالی (OCUC)

shahidghandi (10)

این نوع کابل دارای ساختار متفاوت و بدون ژله یا خشک می باشد . برای حفاظت کابل در مقابل نفوذ رطوبت استفاده می شود . براساس تیاز متقاضی ، سایر ساختار های کابل نیز قابل تولید می باشد

shahidghandi (11)

shahidghandi (12)

0204-000-OCUC-SM-SPEC-PBN

0204-004-OCUC-MM-SPEC-PBN

0204-006-OCUC-NZDSF-SPEC-PBN