انواع فیبرنوری خارجی

U7tled-2 فروش انواع کابل های فیبرنوری در انواع درون و بیرون ساختمانی در سطح مقطع های متفاوت 50 میکرون و 9 میکرون / Single Mode و Multi Mode

Single Mode

دریافت کاتالوگ 

  Multi Mode 50 micron 

 دریافت کاتالوگ

  Multi Mode 62.5 micron

 دریافت کاتالوگ
U7tled-2 فروش انواع کابل های فیبرنوری در انواع درون و بیرون ساختمانی در سطح مقطع های متفاوت 50 میکرون و 9 میکرون / Single Mode و Multi Mode

Single Mode

دریافت کاتالوگ 

  Multi Mode 50 micron

 دریافت کاتالوگ

  Multi Mode 62.5 micron

 دریافت کاتالوگ
U7tled-2
1فیبرنوری داخلی

OFO

Pic

Product Name

Brand

 Fiber1

 Fiber Optical Indoor

فیبرنوری داخل ساختمان

OFO
 Fiber5

Dielectric (central Tube) OFC Cable

فیبرنوری داخلی / بیرونی

OFO

 Fiber5

Dielectric (Outdoor ) OCUC Cable

فیبرنوری کانالی خشک

OFO

  Fiber2

Micro Fiber Optical

فیبرنوری میکرو کابل

OFO

 Fiber3

Fiber Optical Dielectric Self support

فیبرنوری هوایی

OFO

 Fiber3

Fiber Optical Dielectric Self support

ADSS

فیبرنوری مهاردار

OFO

 Fiber4

Double Sheath Single Steel Tape Armored Cable

فیبرنوری دوروکشه خاکی

OFO

 Fiber5

Double Steel Tape Triple Sheath Armored Cable

فیبرنوری سه روکشه دو روکشه خاکی

OFO

 Fiber5

Steel Wire Armored Cable

فیبرنوری دورکشه با نوار استیل

OFO

U7tled-2 فروش انواع کابل های فیبرنوری در انواع درون و بیرون ساختمانی در سطح مقطع های متفاوت 9 میکرون / Single Mode و ADSS

Single Mode

دریافت کاتالوگ 

  ADSS 

  دریافت کاتالوگ
U7tled-2 فروش انواع کابل های فیبرنوری در انواع درون و بیرون ساختمانی در سطح مقطع های متفاوت 50 میکرون و 9 میکرون / Single Mode و Multi Mode

Single Mode

 دریافت کاتالوگ

  Multi Mode 50 micron

 دریافت کاتالوگ

  Multi Mode 62.5 micron

 دریافت کاتالوگ
U7tled-2 فروش انواع کابل های فیبرنوری در انواع درون و بیرون ساختمانی  9 میکرون / Single Mode

Single Mode

 دریافت کاتالوگ

  Multi Mode 50 micron

 دریافت کاتالوگ