پچ پنل فیبر نوری

پچ پنل فیبر نوری

 

پچ پنل فیبر نوری، از جمله تجهیزات مدیریت کابل است که معمولاً استفاده می شود. پچ پنل شامل نقاط اتصال تجهیزات الکترونیکی (معمولاً پچکورد های فیبر نوری) می باشد. پچ پنل اجازه می دهد تا با در آوردن و جازدن پچکورد یا تغییر مدار سیگنال انتخابی و بدون استفاده از تجهیزات تقسیم برق گران قیمت اختصاصی، کابل های مدار به راحتی و به سادگی مرتب شده و آرایش منظمی پیدا کنند. همچنین از پچ پنل برای محافظت از فیبر لخت شده و کابل های فیبر نوری استفاده می شود، در عین حال برای محافظت فضاها برای اتصال جوش فیوژن (کریمپ) و لوازم جانبی اتصالات توسط آداپتور نیز استفاده می گردد. پچ پنل فیبر نوری با اشغال فضای بسیار کم به کابل کشی فیبر نوری و سازمان دهی راحت تر کمک می کند.

انواع پچ پنل فیبر نوری

دو نوع پچ پنل فیبر نوری وجود دارد: پچ پنل های دیواری (Wall mounted) و پچ پنل های رکمونت (Rack mounted).

 

برخی از ویژگی های استفاده از پچ پنل فیبرنوری:

  • یک نقطه واحد به جهت گردآوری همه فیبرها ایجاد می کند، بنابراین مدیریت شبکه آسان تر می شود.
  • نظارت بر عملکرد شبکه فیبرنوری راحت بوده و در صورت نیاز با حداقل هزینه می توان شبکه را توسعه داد.
  • عیب یابی و رفع با استفاده از پچ پنل فیبرنوری آسان تر انجام می شود.
  • با توجه به طراحی ساختار فلزی پچ پنل فیبرنوری حداکثر حفاظت از تارهای فیبرنوری انجام می گیرد.
  • نظم یافتن شبکه فیبر نوری.
  • پچ پنل فیبر نوری باعث بهبود خوانایی شبکه فیبر نوری می شود. در هر لحظه می توان تعیین کرد، هر تار فیبر نوری در کدام بخش از شبکه مورد استفاده قرار گرفته است و وظیفه برقراری ارتباط کدام یک از تجهیزات شبکه را به عهده دارد.

 

در جدول زیر نمونه هایی از پچ پنل های فیبر نوری گردآوری شده است:

 

PIC

NAME

Specification

 Patch-Panel1

Patch Panel Fiber Optical 24 port SC

پچ پنل فیبرنوری 24 پورت SC

Single Mode Or Multi Mode

تعداد پورت ها قابل تغییر می باشد

 Patch-Panel2

Patch Panel Fiber Optical 24 port ST OR FC

پچ پنل فیبرنوری 24 پورت ST  یا FC

Single Mode Or Multi Mode

تعداد پورت ها قابل تغییر می باشد

 Patch-Panel3

Patch Panel Fiber Optical 24 port SC Nexans

پچ پنل فیبرنوری 24 پورت SC

Single Mode Or Multi Mode Nexans

تعداد پورت ها قابل تغییر می باشد

 Patch-Panel4

Patch Panel Fiber Optical 24 port SC  3M

پچ پنل فیبرنوری 24 پورت SC

Single Mode Or Multi Mode 3M

تعداد پورت ها قابل تغییر می باشد

 Patch-Panel5

Patch Panel Fiber Optical 24 port SC

پچ پنل فیبرنوری 24 پورت SC

Single Mode Or Multi Mode

تعداد پورت ها قابل تغییر می باشد

 Patch-Panel6

Patch Panel Fiber Optical 24 port SC

پچ پنل فیبرنوری 24 پورت SC

Single Mode Or Multi Mode

تعداد پورت ها قابل تغییر می باشد

 Patch-Panel7

Patch Panel Fiber Optical 24 port SC

 ( 2 U)

پچ پنل فیبرنوری 2 یونیت 24 پورت SC

Single Mode Or Multi Mode

SC OR FC

تعداد پورت ها قابل تغییر می باشد

 Patch-Panel8

Patch Panel Fiber Optical 24 port SC

 ( 2 U)

پچ پنل فیبرنوری 2 یونیت 24 پورت SC

Single Mode Or Multi Mode

SC OR FC

تعداد پورت ها قابل تغییر می باشد

 Patch-Panel9

Patch Panel Wall Mount Optical 24 port SC

پچ پنل فیبرنوری دیواری 24 پورت SC

Single Mode Or Multi Mode Krone

در ابعاد مختلف

تعداد پورت ها قابل تغییر می باشد

 Patch-Panel10

Patch Panel Wall Mount Optical 24 port SC

پچ پنل فیبرنوری دیواری 24 پورت SC

Single Mode Or Multi Mode Nexans

در ابعاد مختلف

تعداد پورت ها قابل تغییر می باشد

 Patch-Panel11

Patch Panel Wall Mount Optical 24 port SC

پچ پنل فیبرنوری دیواری 24 پورت SC

Single Mode Or Multi Mode Krone

در ابعاد مختلف

تعداد پورت ها قابل تغییر می باشد