طراحی دیتا سنتر

فهرست کاملی از استانداردهای موضوع دیتاسنتر به تفکیک زیرسیستم ها در شرکت موجود است که در پروژه ها به عنوان مبنای طراحی و اجرا مورد استفاده و بهره برداری واقع می شود.

• استاندارد زير ساخت فيزيكي مراكز داده TIA-942

• ANSI/TIA/EIA-568-B: استاندارد كابل كشي مخابراتي ساختمان هاي تجاري؛ بخش 2، اجراي متوازن كابل كشي بهم تابيده

• ANS/TIA/EIA-568-B: استاندارد اجزاي كابل كشي فيبر نوري

• ANSI/TIA/EIA-569-B: استاندارد ساختمان هاي تجاري براي فضاها و گذرگاه هاي مخابراتي

• ANSI/TIA/EIA-606-A: استاندارد مديريت زير ساخت مخابراتي تجاري

• ANSI/TIA/EIA-G-STD-6: الزامات و پيش نيازهاي اتصال به زمين ساختمان هاي تجاري براي سيستم هاي مخابراتي

• ANS/TIA-758-A: استاندارد كابل كشي مخابراتي خارج از محدوده كارخانه با مالكيت مشتري

• قانون ملي ايمني برق IEEE

• قانون ايمني جاني NFPA 101

• قانون ملي برق NFPA 70

• استاندارد محافظت از وسايل و تجهيزات فناوري اطلاعات NFPA 75

.

• الزامات و پيش نيازهاي مهندسي براي يك چهارچوب مخابراتي جهاني ANSI T 1.336

• روش پيشنهادي براي تأمين برق تجهيزات الكترونيكي و اتصال آنها به زمين IEEE STD 1100

• روش پيشنهادي براي سيستم هاي برق اضطراري و كمكي در كاربردهاي صنعتي و تجاري IEEE STD 446
نصب و راه اندازی تجهیزات دیتاسنتر و ارتباط و برقراری شبکه فیبرنوری و شبکه در مخابرات استان اذربایجان شرقی شهرستان تبریز (سال 1394)

• نصب و راه اندازی تجهیزات دیتا سنتر و ارتباط و برقراری شبکه فیبرنوری و شبکه در مخابرات استان خراسان شمالی شهرستان بجنورد (سال 1393)

• نصب و راه اندازی تجهیزات دیتاسنتر و ارتباط و برقراری شبکه فیبرنوری و شبکه در مخابرات استان سمنان شهرستان سمنان (سال 1393)

• نصب و راه اندازی تجهیزات دیتاسنتر و ارتباط و برقراری شبکه فیبرنوری و شبکه در مخابرات استان خوزستان شهرستان اهواز (سال 1393)

• نصب و راه اندازی تجهیزات دیتا سنتر و ارتباط و برقراری شبکه فیبرنوری و شبکه در مخابرات استان یزد(سال 1392)

بازگشت