پیگتیل فیبر نوری

پیگتیل فیبر نوری

پیگتیل فیبر نوری، به کابل فیبر نوری گفته می شود که به یک سمت آن کانکتور نصب می شود و می توان از طریق این سمت به طور مستقیم به دستگاه ها و تجهیزات دیگر متصل شد و سمت دیگر آن که کانکتور ندارد فیوژن می شود. از کانکتورهای مختلف (SC , LC , FC , ST , …)  در طول های دلخواه بسته به نیاز کاربران تهیه می شوند.

 

چند نمونه از پیگتیل های فیبر نوری در جدول زیر آمده است:

PIC

NAME

Length

Pigtail1

Pigtail Single Mode SC

 

پیگتیل سینگل مود SC

بسته به نیاز مشتری

Pigtail2

Pigtail Multi Mode SC

 

پیگتیل مالتی مود SC

بسته به نیاز مشتری

 Pigtail3

Pigtail Single Mode SC

 

پیگتیل سینگل مود SC (رنگی بندی استاندارد)

بسته به نیاز مشتری

 Pigtail4

Pigtail Single Mode FC

 

پیگتیل سینگل مود FC

بسته به نیاز مشتری

 Pigtail5

Pigtail Multi Mode FC

 

پیگتیل مالتی مود FC

بسته به نیاز مشتری

 Pigtail6

Pigtail Single Mode LC

 

پیگتیل سینگل مود LC

بسته به نیاز مشتری

 Pigtail7

Pigtail Multi Mode LC

 

پیگتیل مالتی مود LC

بسته به نیاز مشتری

 Pigtail8

Pigtail Single Mode ST

 

پیگتیل سینگل مود ST

بسته به نیاز مشتری

 Pigtail9

Pigtail Multi Mode ST

 

پیگتیل مالتی مود ST

بسته به نیاز مشتری

 Pigtail10

Pigtail Multi Mode MTRJ

 

پیگتیل مالتی مود MTRJ

بسته به نیاز مشتری