آدرس انبار کابل ها:

تهران : خیابان رجایی جنوب - بعد از سه راهی ترانسفو - خیابان اسیاب قرمز - انبار نقش جهان


آدرس انبار تجهیزات 1:

تهران - تقاطع افسریه و خاوران - لاین کندرو از سمت خاوران - مجتمع تجاری خورشید